کدهای اخلاق حرفه‌ای در آکادمی نرم‌افزار

ما اعضای آکادمی نرم‌افزار، با تشخیص اهمیت اثربخشی فناوری‌ نرم‌افزار بر کیفیت زندگی در پهنه‌ی جهان، ضمن اعلام پایبندی به کدهای اخلاقی مهندسین نرم‌افزار و پذیرش تعهد شخصی به حرفه‌مان و اجتماعی که به آن خدمت می‌کنیم، بدینوسیله خود را به بالاترین رفتار اخلاقی و حرفه‌ای متعهد می‌دانیم و موافقت می‌نماییم که:

  1. تصمیمات مهندسی ما بر پایه‌ی ایمنی، سلامت و نفع عمومی بوده و سریعاْ مواردی را که ممکن است باعث به‌خطر افتادن منافع عمومی یا محیطزیست شود، فاش نماییم.

  2. از تضاد منافع حقیقی یا متصور تا جاییکه امکان دارد اجتناب کرده و در صورت وجود، آنها را برای طرفهای ذینفع فاش نماییم.

  3. در برآوردها و طرح ادعاها با توجه به اطلاعات در دسترس، صادق و واقع‌بین باشیم.

  4. هرگونه رشوه را در همه‌ی اشکال آن رد نماییم.

  5. درک خود را نسبت به فناوری، کاربرد مناسب از آن و ظرفیت‌های تبعی آن افزایش دهیم.

  6. صلاحیت فنی خود را حفظ کرده و توسعه دهیم و انجام وظایف فنی برای دیگران را تنها در صورتی که از طریق آموزش و یا تجربه صلاحیت لازم را کسب کرده باشیم، یا پس از اعلام محدودیت‌های مربوطه، قبول نماییم.

  7. انتقاد درست از کارهای فنی را در دستور کار قرار داده و پذیرای انتقاد و قبول آن باشیم. به اشتباهات اعتراف کرده و آنها را اصلاح نماییم و به‌صورت مناسب سهم کمک‌دهندگان را ارج گذاریم.

  8. با همه‌ی افراد بدون درنظرگرفتن نژاد، مذهب، جنسیت، معلولیت، سن و یا ملیت آنها، رفتاری منصفانه داشته باشیم.

  9. از وارد کردن لطمه به دیگران، اموال، اشتهار یا اشتغالشان از طریق ادعاهای نادرست و یا کینه‌جویانه اجتناب ورزیم.

  10. به همکاران‌مان در توسعه‌ی حرفه‌ای‌شان کمک کرده و پشتیبان آن‌ها در پیروی از این مقررات اخلاقی باشیم.

با ما در تماس باشید

شما می‌توانید از طریق این فرم پیام بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

در حال ارسال

Log in with your credentials

Forgot your details?